Heineken Beer

HEINEKEN BOTELLA 24x25 CL. - 24 X 250 cc
HEINEKEN BOTELLA 24x33 CL. - 24 x 330 cc.
HEINEKEN BOTELLA ALUMINIO 24x33 CL. - 24 x 330 cc.
HEINEKEN BOTELLA 12x65 CL. - 12 x 650 cc.

HEINEKEN CERV. LATAS 24x33 CL. - 24 x 330 cc.
HEINEKEN CERV. LATAS 24X50 CL. - 24 X 500 cc.
HEINEKEN CERV.BARRIL 2x5 L. - 2 x 5 Lt.

AMSTEL BOTELLA 24x355 CL. - 24 x 355 cc.
MURPHY´S LATAS 24X50 CL. - 24 X 250 cc.
BIRRA MORETTI bot - 24 X 330 cc.
JOHN SMITH can - 24 X 500 cc.
NEWCASTLE bot - 24 X 355 cc.
AFFLIGEM - 24 X 330 cc.
SAGRES - 24 x 355 cc.
SOL 24x330 CL. - 24 X 330 cc.
SOL 24x473 CL. - 25 X 330 cc.
XX LAGER 24x355 CL. - 24 X 355 cc.
CARTA BLANCA - 24 X 340 cc.
TECATE LATA 24x340 CL. - 24 X 340 cc.

CLIMAX LATA 24x25 CL. - 24 X 250 cc.

DESPERADOS bot - 24 X 330 cc.

STRONGBOW CIDER - 24 x 275 cc.

Copyright KRAUDAL S.A. © 2016. All Rights Reserved